Vedtægter

Vedtægter for Fodslaw Nyborg

1. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 


Lokalforeningens navn er Fodslaw Nyborg.

Lokalforeningens hjemsted er Nyborg

Lokalforeningen er tilsluttet Vandreforeningen Fodslaw og kan tilslutte sig til ” Dansk Motions Forbund”, samt tilslutte sig andre organisationer, hvis formål og regler ikke strider mod lokalforeningen og Vandreforeningen Fodslaws formål.

Lokalforeningen anvender Vandreforeningen Fodslaw som samarbejdsorgan sammen med andre.

Lokalforeningens formål er både at fremme deltagelse og interesse for vandremotion under venskabelige former i lokalområdet. Lokalforeningen arbejder for at fremme vandresporten, hvor det ikke gælder om at komme først eller gå længst, men om at komme ud i naturen og møde andre mennesker med samme interesse .

Lokalforeningen arrangerer årligt 1- 3 vandrearrangementer ” Danmarks Kønneste Travet ure” . Lokalforeningen arrangerer vandreture med turleder hele året, med undtagelse af juli måned.

2. MEDLEMSKAB

Enhver kan optages som personligt medlem i lokalforeningen. Kontingent opkræves via fælles medlemsregistrering, som sker i Vandreforeningen Fodslaw.

Kontingentstrukturen følger de regler, som lokalforeningen er med til at vedtage på Vandreforeningen Fodslaws årlige repræsentantskabsmøde.

Lokalforeningen kan ikke herudover kræve kontingent, men kan opkræve betaling for deltagelse i arrangementer, aktiviteter, lokalt medlemsblad m.

Eksklusionssager skal være saglige, rimelige, begrundede og proportionale.

En enig lokalforeningsbestyrelse kan ekskludere et medlem, som virker til skade for lokalforeningens interesser eller modarbejder lokalforeningens formål. Eksklusion skal ske med skriftlig Medlemmet kan indbringe eksklusionen til afgørelse på lokalforeningens generalforsamling. Det ekskluderede medlem har taleret under behandling af punktet.

En enig bestyrelse for Vandreforeningen Fodslaw kan ekskludere et medlem, som virker til skade for Vandreforeningen Fodslaws interesser eller modarbejder Vandreforeningen Fodslaws formål. Eksklusion skal ske med skriftlig begrundelse. Medlemmet kan indbringe eksklusionen til afgørelse på Vandreforeningen Fodslaws repræsentantskabsmøde. Det ekskluderede medlem har taleret under behandling af Enhver sag om eksklusion er altid vanskelig. Bør altid være godt belyst og begrundet. Udgangspunktet for flertallet af foreninger er, at de er åbne for alle som tilslutter sig foreningens formål.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller på skriftlig begæring af mindst 1/3 eller 25 af medlemmerne. Begæring fra medlemmerne skal sendes til alle i lokalforeningens bestyrelse og kan også sendes til Vandreforeningen Fodslaws formand. Begæringen indeholder punkter til dagsorden. Bestyrelsen sørger for at den ekstraordinære generalforsamling afholdes inden 2 måneder efter begæringens modtagelse. Indkaldelse sker med mindst 21 dages varsel ved brev eller mail til hvert enkelt medlem og til Vandreforeningen Fodslaw med angivelse af dagsorden. Vandreforeningen Fodslaws bestyrelse kan indkalde til og afholde ekstraordinær generalforsamling, hvis lokalforeningens bestyrelse:

• Ikke afholder ordinær generalforsamling efter vedtægterne.
• Bestyrelsen for lokalforeningen undlader at følge medlemmers skriftlige begæring om ekstraordinær
• Ikke varetager medlemmernes eller Vandreforeningen Fodslaws

Det påhviler lokalforeningens bestyrelse, senest 4 uger efter ordinær generalforsamling, at fremsende beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år, samt revideret regnskab til Vandreforeningen Fodslaw. Bestyrelsesliste med email adresser sendes, når den kan udarbejdes.

3. BESTYRELSEN


Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden, dog skal der føres protokol. For godkendte folkeoplysende foreninger skal kommunens regler omkring eventuel underskrivning af protokol/referater følges.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme af gørende. Suppleanter træder i stedet for et i utide afgået bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan oprette og nedlægge udvalg.

Foreningen tegnes af formanden og et andet bestyrelsesmedlem i forening eller af 3 bestyrelsesmedlemmer.

Køb, salg og pantsætning af fast ejendom, samt optagelse af lån, kan kun ske efter beslutning på en generalforsamling. Vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer og minimum halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer. Foreningen hæfter kun med sin formue. Bestyrelsen og øvrige medlemmer hæfter ikke personligt for en eventuel gæld i foreningen. Lokalforeningen hæfter ikke for Vandreforeningen Fodslaws gæld. Vandreforeningen Fodslaw hæfter ikke for lokalforeningens gæld.

 

4. ØKONOMI, REGNSKAB og REVISION


Regnskabsåret for lokalforeningen går fra l. januar til 31. december. Regnskabet skal være godkendt og underskrevet af lokalforeningens 2 bilagskontrollanter. Regnskabet underskrives af bestyrelsen.

Foreningens midler skal til enhver tid være indsat i anerkendte pengeinstitutter på konti lydende på foreningens navn og på hensigtsmæssige vilkår . Kassereren må være i besiddelse af en efter forholdene passende kassebeholdning. Kassereren tegner foreningen overfor leverandører og pengeinstitutter. Ved dennes frafald af 2 medlemmer, som er udpeget af bestyrelsen. Almindelige driftsudgifter godkendes af kasserer eller formand.

Bestyrelsen skal sikre, at kassereren har den nødvendige erfaring eller hjælp til at sikre en korrekt bogføring og regnskabsførelse. Bestyrelsen skal sikre, at kassereren har den nødvendige tilgang til foreningens midler og nødvendig bemyndigelse til at varetage betaling, bogføring og samarbejde med anerkendte pengeinstitutter.

 

5. VEDTÆGTSÆNDRINGER og OPLØSNING


Ændringer af nærværende vedtægter kan ske på generalforsamlingen med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer. Lokalforeningen skal sikre, at når vedtægter ændres, at deres nye vedtægter overholder kommunens seneste krav til foreninger og følger nyeste vejledning for vedtægter i Fodslaw lokalforeninger. Ændringer foranlediget af vedtagelser på Vandreforeningen Fodslaws repræsentantskabsmøde, bør indarbejdes til vedtagelse på næstkommende generalforsamling. Det påhviler formanden at fremsende de vedtagne ændringer og nye vedtægter til godkendelse hos de parter, der skal acceptere de nye vedtægter. Ofte vil det være en ide på forhånd at få godkendt større forandringer af vedtægter af relevante samarbejdspartnere. Flere samarbejdspartnere forventer at vedtægter efter generalforsamling underskrives af hele bestyrelsen og dirigent!

Lokalforeningen kan kun opløses eller fusionere med anden vandreforening eller udtræde af Vandreforeningen Fodslaw, hvis:
• Punktet fremgår særskilt på dagsordenen på ordinær generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling.
• Dagsordenen skal være kendt af alle medlemmer og Landsforeningen Fodslaw.
• Vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer og minimum halvdelen af alle stemmeberettigede medlemmer.

Hvis lokalforeningen opløses:
• Lokalforeningens materialer med Fodslaws logo afsættes til en Fodslaw forening.
• Eventuel formue anvendes til at støtte almennyttige formål i Nyborg.
• Lokalforeningen fusionerer med anden lokalforening.

Ved udtrædelse af Fodslaw foreningen:
• Udtrådt forening skifter til navn uden ordet Fodslaw og udtrædelse sker ved vedtagelsen.
• Materialer, der bærer Fodslaws navn eller logo må efterfølgende ikke anvendes.
• Ved udtrædelse mister den nye forening fordelene ved at være en del af Fodslaw
• Medlemmer overføres til anden lokalforening efter medlemmets valg.

Lokalforeningens bestyrelse kan forhandle og godkende fusionsaftale med andre lokalforeninger, som på deres generalforsamling har ønsket at søge fusion.
Disse vedtægter er vedtaget og ændret på generalforsamlingen i Nyborg den 1. September 2021 Underskrives af dirigent og bestyrelse.

Formand                                                    Kasserer

       
   
     
 

Bestyrelsesmedlem                                    Bestyrelsesmedlem  ,                                 Bestyrelsesmedlem